Λήξη υποβολών στη δράση ¨Επιχορήγηση υφιστάμενων επιχειρήσεων που έχουν πληγεί από την πανδημία - Kriti traveller

Kriti traveller

Η ΚΡΗΤΗ ΣΤΟN KOΣΜΟ

Επικοινωνήστε μαζί μας - kritipolis@hotmail.com
ΠΡΟΣΦΑΤΑ ΑΡΘΡΑ

05 Ιουλίου 2022

Λήξη υποβολών στη δράση ¨Επιχορήγηση υφιστάμενων επιχειρήσεων που έχουν πληγεί από την πανδημία

 Λήξη υποβολών στη δράση ¨Επιχορήγηση υφιστάμενων επιχειρήσεων που έχουν πληγεί από την πανδημία σε περιοχές που υπέστησαν μεγάλες φυσικές καταστροφές"- Καταληκτική ημερομηνία υποβολών: Παρασκευή 08-07-2022 και ώρα 15.00Καταληκτική ημερομηνία υποβολών για τη Δράση «ΕΠΙΧΟΡΉΓΗΣΗ ΥΦΙΣΤΆΜΕΝΩΝ
ΕΠΙΧΕΙΡΉΣΕΩΝ ΠΟΥ ΈΧΟΥΝ ΠΛΗΓΕΊ ΑΠΌ ΤΗΝ
ΠΑΝΔΗΜΊΑ, ΣΕ ΠΕΡΙΟΧΈΣ ΠΟΥ ΥΠΈΣΤΗΣΑΝ
ΜΕΓΆΛΕΣ ΦΥΣΙΚΈΣ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΈΣ» η οποία
στοχεύει στη διασφάλιση επαρκούς
ρευστότητας σε υφιστάμενες
επιχειρήσεις που έχουν πληγεί από την
πανδημία, σε περιοχές που υπέστησαν
μεγάλες φυσικές καταστροφές, καθώς και
στη διατήρηση της συνέχειας της
οικονομικής δραστηριότητας κατά τη
διάρκεια της έξαρσης της νόσου COVID-19 και
ύστερα από αυτήν.
Η παρεχόμενη επιχορήγηση της Δράσης θα
συμβάλει στην εξασφάλιση μέρους της
απαιτούμενης ρευστότητας για την εκ
νέου εκκίνηση των τοπικών οικονομικών
δραστηριοτήτων, καθώς και στη
διασφάλιση της συνέχισης της
λειτουργίας των επιχειρήσεων,
στηρίζοντας εμμέσως και τη διατήρηση
θέσεων εργασίας.
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΌΣ ΤΗΣ ΔΡΆΣΗΣ
26 ΕΚΑΤ. ΕΥΡΏ (20 εκατ. ευρώ για
Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις και 6 εκατ.
ευρώ για Μεγάλες Επιχειρήσεις).
React EU - Η Δράση χρηματοδοτείται στο
πλαίσιο της απόκρισης της Ένωσης στην
πανδημία COVID-19
Ωφελούμενοι της Δράσης
Επιχειρήσεις, ανεξάρτητα από τη νομική
τους μορφή, που λειτουργούν νομίμως και
δραστηριοποιούνται στις πληγείσες από
φυσικές καταστροφές περιοχές.
Επιδότηση
Έως 18.000 ΕΥΡΏ επιχορήγηση ανά
ωφελούμενη επιχείρηση, η οποία θα
χορηγηθεί ως κατ' αποκοπή ποσό (lump sum)
για την παροχή ρευστότητας και την
κάλυψη μελλοντικών λειτουργικών
δαπανών.
Αναλυτικά:
Η δημόσια χρηματοδότηση κάθε δυνητικά
ωφελούμενης επιχείρησης υπολογίζεται
κατά την αίτηση χρηματοδότησης με βάση
τα υποβληθέντα ιστορικά στοιχεία
δαπανών κάθε αιτούσας επιχείρησης για
τα λειτουργικά έξοδα του έτους 2019, όπως
αυτά απεικονίζονται στο αντίστοιχο
φορολογικό έντυπο Ε3, και με την
εφαρμογή οριζόντιου ποσοστού επί των
λειτουργικών εξόδων του έτους 2019.
ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΈΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΈΣ ΔΑΠΆΝΕΣ που
είναι επιλέξιμες για τη Δράση, στο
πλαίσιο εφαρμογής επιλογής
απλοποιημένου κόστους και υπολογισμού
κατ' αποκοπή ποσού, μπορούν να είναι οι
ακόλουθες:
* ενοίκια επαγγελματικού χώρου,
* δαπάνες ενέργειας, σταθερής και
κινητής επαγγελματικής τηλεφωνίας,
ύδρευσης, θέρμανσης, κλπ.,
* δαπάνες για αμοιβές τρίτων (νομική,
συμβουλευτική, λογιστική υποστήριξη,
κλπ.),
* δαπάνες προβολής και δικτύωσης
(σχεδιασμός και εκτύπωση διαφημιστικών
εντύπων, αφισών, διαφημιστικές
καταχωρήσεις, έξοδα συμμετοχής σε
επαγγελματικές εκθέσεις, εταιρική
ιστοσελίδα/Δημιουργία ή/και
Αναβάθμιση, κλπ.),
* δαπάνες προμήθειας αναλώσιμων
υλικών,
* αποσβέσεις παγίου εξοπλισμού
(ενσώματου και άυλου),
* μισθολογικό κόστος προσωπικού της
επιχείρησης.
Ως βάση για τον καθορισμό ενός κατ'
αποκοπή ποσού ανά ωφελούμενη
επιχείρηση λαμβάνεται η καταχώρηση των
παραπάνω ενδεικτικών δαπανών, όπως
αυτές ομαδοποιούνται στα αντίστοιχα
πεδία / κωδικούς του φορολογικού
εντύπου Ε3 κατά το έτος 2019, σε περίοδο
δηλαδή που οι ενισχυόμενες
δραστηριότητες δεν είχαν πληγεί από
φυσικές καταστροφές.
Συνεπώς, λαμβάνεται υπ' όψιν το
άθροισμα των ποσών των πεδίων: 581
(Παροχές σε εργαζόμενους), 585 (Διάφορα
λειτουργικά έξοδα) και 587 (Αποσβέσεις)
του φορολογικού εντύπου Ε3 του 2019. Επί
του προσδιορισθέντος αθροίσματος, το
οποίο αποτελεί το ύψος των συνολικών
δηλωθέντων εξόδων, εφαρμόζεται
οριζόντιο ΠΟΣΟΣΤΌ 50% για τον υπολογισμό
της αναλογούσας δημόσιας
χρηματοδότησης ως κατ' αποκοπή ποσό.
Για τις επιχειρήσεις που έχουν κάνει
ΈΝΑΡΞΗ ΕΡΓΑΣΙΏΝ ΕΝΤΌΣ ΤΟΥ 2019,
υπολογίζεται το ανοιγμένο άθροισμα των
ποσών των κωδικών 581, 585 και 587 του
φορολογικού εντύπου Ε3 του έτους 2019, ως
το συνολικό πραγματικό άθροισμα των
συγκεκριμένων κωδικών δια το συνολικό
αριθμό ημερών λειτουργίας του έτους
επί 365.
Για τις επιχειρήσεις που έχουν κάνει
ΈΝΑΡΞΗ ΕΡΓΑΣΙΏΝ ΕΝΤΌΣ ΤΟΥ 2020,
υπολογίζεται το ανοιγμένο άθροισμα των
ποσών των κωδικών 581, 585 και 587 του
φορολογικού εντύπου Ε3 του έτους 2020, ως
το συνολικό πραγματικό άθροισμα των
συγκεκριμένων κωδικών δια το συνολικό
αριθμό ημερών λειτουργίας του έτους
επί 366.
Οι ΕΠΙΧΕΙΡΉΣΕΙΣ ΠΟΥ ΣΥΣΤΆΘΗΚΑΝ ΕΝΤΌΣ
ΤΟΥ 2021, ανεξάρτητα εάν είχαν έσοδα από
επιχειρηματική δραστηριότητα ή όχι,
δύναται να λαμβάνουν κατ' αποκοπή ποσό
ύψους 2.000 ΕΥΡΏ.
ΠΡΟΣΟΧΗ: ΓΙΑ ΤΟΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΌ ΤΗΣ
ΕΠΙΧΟΡΉΓΗΣΗΣ ΔΕΝ ΓΊΝΟΝΤΑΙ ΑΠΟΔΕΚΤΆ
ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΤΙΚΆ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΆ ΣΤΟΙΧΕΊΑ
(ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΤΙΚΉ ΔΉΛΩΣΗ Ε3 Ή
ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΤΙΚΈΣ ΦΠΑ), ΤΑ ΟΠΟΊΑ
ΥΠΟΒΛΉΘΗΚΑΝ ΜΕΤΆ ΤΗ ΔΗΜΟΣΊΕΥΣΗ ΤΗΣ
ΠΑΡΟΎΣΑΣ ΠΡΌΣΚΛΗΣΗΣ.
ΒΑΣΙΚΈΣ ΠΡΟΫΠΟΘΈΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΉΣ
Οι ωφελούμενοι της Δράσης θα πρέπει,
μεταξύ άλλων, να ικανοποιούν τις
ακόλουθες προϋποθέσεις:
* Να υποβάλλουν μία Αίτηση
Χρηματοδότησης ανά ΑΦΜ για το σύνολο
εγκαταστάσεων που διαθέτουν.
* Να έχουν διενεργήσει ΈΝΑΡΞΗ ΕΡΓΑΣΙΏΝ
στην αρμόδια ΔΟΥ ΜΈΧΡΙ ΚΑΙ ΤΗΝ 31.12.2021.
* Να δραστηριοποιούνται (έδρα ή
υποκατάστημα ή άλλη εγκατάσταση) στις
πληγείσες από φυσικές καταστροφές
ακόλουθες περιοχές και σε διακριτό της
οικίας τους χώρο για τον οποίο
αιτούνται ενίσχυση:
- Δήμος Μαντουδίου - Λίμνης-Αγίας Άννας,
(Νομός Ευβοίας)
- Δήμος Ιστιαίας - Αιδηψού (Νομός
Ευβοίας)
📍
- ΔΗΜΟΤΙΚΉ ΕΝΌΤΗΤΑ ΑΡΚΑΛΟΧΩΡΊΟΥ ΣΤΟΝ
ΔΉΜΟ ΜΙΝΏΑ-ΠΕΔΙΆΔΟΣ (ΝΟΜΌΣ ΗΡΑΚΛΕΊΟΥ)
- Δημοτικό Κοινότητα Δαμασίου, στον
Δήμο Τυρνάβου (Νομός Λάρισας)
- Δημοτικό Διαμέρισμα Μεσοχωρίου στον
Δήμο Ελασσόνας (Νομός Λάρισας)
* Να είναι υπόχρεες υποβολής
φορολογικού εντύπου Ε3- «ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΑΠΟ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ».
* Να διαθέτουν ΜΈΧΡΙ 31.12.2021 ΩΣ ΚΎΡΙΟ
ΚΩΔΙΚΌ ΔΡΑΣΤΗΡΙΌΤΗΤΑΣ Ή ΩΣ ΚΩΔΙΚΌ
ΔΡΑΣΤΗΡΙΌΤΗΤΑΣ ΜΕ ΤΑ ΜΕΓΑΛΎΤΕΡΑ ΈΣΟΔΑ,
ΚΑΔ ΠΟΥ ΔΕΝ ΠΕΡΙΛΑΜΒΆΝΕΤΑΙ ΣΤΟΥΣ ΜΗ
ΕΠΙΛΈΞΙΜΟΥΣ ΚΑΔ ΤΟΥ ΚΕΦΑΛΑΊΟΥ 5: «ΜΗ
ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΙ ΤΟΜΕΙΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ»
(ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VIII). Για επιχειρήσεις με
ΈΝΑΡΞΗ ΕΡΓΑΣΙΏΝ ΠΡΙΝ ΤΗΝ 01.01.2020 ο
έλεγχος γίνεται βάσει του ΚΑΔ με τα
μεγαλύτερα έσοδα, όπως αυτός
αναγράφεται στο σχετικό Πεδίο του
Εντύπου Ε3 (Κατάσταση οικονομικών
στοιχείων από επιχειρηματική
δραστηριότητα) Φορολογικού έτους 2019
που υποβλήθηκε στο έτος 2020. Για
επιχειρήσεις με ΈΝΑΡΞΗ ΕΡΓΑΣΙΏΝ ΕΝΤΌΣ
ΤΟΥ 2020 Ή ΕΝΤΌΣ ΤΟΥ 2021, ο έλεγχος γίνεται
βάσει του κύριου ΚΑΔ δραστηριότητας
είτε της επιχείρησης, είτε του
υποκαταστήματος.
* Να διαθέτουν ΜΈΧΡΙ ΤΗΝ ΗΜΕΡΟΜΗΝΊΑ
ΔΗΜΟΣΊΕΥΣΗΣ ΤΗΣ ΠΑΡΟΎΣΑΣ ΠΡΌΣΚΛΗΣΗΣ
ΕΝΕΡΓΌ ΕΠΙΛΈΞΙΜΟ ΚΑΔ ΣΤΗΝ ΕΓΚΑΤΆΣΤΑΣΉ
ΤΟΥΣ ΕΝΤΌΣ ΤΩΝ ΠΕΡΙΟΧΏΝ ενίσχυσης.
* Να λειτουργούν νομίμως στους χώρους
για τους οποίους θα αιτηθούν ενίσχυση.
* Να παρουσιάζουν ΜΕΊΩΣΗ ΤΟΥ ΚΎΚΛΟΥ
ΕΡΓΑΣΙΏΝ ΤΟΥΣ ΤΟΥ ΈΤΟΥΣ 2021 ποσοστού
τουλάχιστον 10% ΣΕ ΣΧΈΣΗ ΜΕ ΤΟΝ ΚΎΚΛΟ
ΕΡΓΑΣΙΏΝ ΤΟΥ 2019. Για τις επιχειρήσεις
που έχουν κάνει ΈΝΑΡΞΗ ΕΡΓΑΣΙΏΝ ΕΝΤΌΣ
ΤΟΥ 2019, ο κύκλος εργασιών του έτους 2019
συγκρίνεται με τον κύκλο εργασιών που
αντιστοιχεί σε ίσο αριθμό ημερών του 2021
(συνολικός κύκλος εργασιών 2021 δια 365 Χ
αριθμός ημερών λειτουργίας έτους 2019).
Το ποσοστό μείωσης που προκύπτει
στρογγυλοποιείται στο δεύτερο
ποσοστιαίο δεκαδικό ψηφίο. Η
προϋπόθεση συμμετοχής του πρώτου
εδαφίου της παρούσας παραγράφου
τεκμαίρεται ότι πληρείται στην
περίπτωση επιχειρήσεων με έναρξη
εργασιών εντός του έτους 2020 ή εντός του
2021, καθώς και στην περίπτωση
επιχειρήσεων που κατά το έτος 2019
αποδεδειγμένα δεν είχαν έσοδα από
επιχειρηματική δραστηριότητα
οποιουδήποτε είδους.
Για τις επιχειρήσεις που έχουν
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΉ ΧΡΉΣΗ ΑΠΌ 1Η ΙΟΥΛΊΟΥ ΈΩΣ
30 ΙΟΥΝΊΟΥ, δηλώνονται και συγκρίνονται
οι κύκλοι εργασιών των χρήσεων 1.1.2019 -
31.12.2019 και 1.1.2021 - 31.12.2021, όπως προκύπτουν
από τις περιοδικές δηλώσεις ΦΠΑ των
διαστημάτων αυτών.
Οι επιχειρήσεις που έχουν συνάψει
ΣΥΜΒΆΣΕΙΣ ΔΙΚΑΙΌΧΡΗΣΗΣ (FRANCHISE), με την
ιδιότητα του δικαιοπαρόχου ή του
δικαιοδόχου, δηλώνουν το εν λόγω
γεγονός στην αίτηση χρηματοδότησης και
ελέγχονται κατά το στάδιο της
επαλήθευσης ως προς το αν αποτελούν
συνδεδεμένες μεταξύ τους επιχειρήσεις,
προκειμένου να προσδιοριστούν οι
ενισχύσεις που προσμετρώνται για τον
έλεγχο της σώρευσης των ενισχύσεων
ήσσονος σημασίας (De Minimis).
ΠΡΟΣΟΧΉ: ΔΕΝ ΈΧΟΥΝ ΔΙΚΑΊΩΜΑ ΥΠΟΒΟΛΉΣ
ΑΊΤΗΣΗΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΌΤΗΣΗΣ ΩΦΕΛΟΎΜΕΝΟΙ
ΠΟΥ ΈΧΟΥΝ ΉΔΗ ΥΠΟΒΆΛΕΙ ΑΊΤΗΣΗ
ΧΡΗΜΑΤΟΔΌΤΗΣΗΣ ΣΤΗ ΔΡΆΣΗ: «ΈΚΤΑΚΤΗ
ΕΠΙΧΟΡΉΓΗΣΗ ΤΩΝ ΠΕΡΙΣΣΌΤΕΡΟ
ΠΛΗΤΤΌΜΕΝΩΝ ΑΠΌ ΤΗΝ ΠΑΝΔΗΜΊΑ
ΕΠΙΧΕΙΡΉΣΕΩΝ ΨΥΧΑΓΩΓΊΑΣ, ΔΙΟΡΓΆΝΩΣΗΣ
ΕΚΔΗΛΏΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΚΘΈΣΕΩΝ, ΤΡΟΦΟΔΟΣΊΑΣ
ΕΚΔΗΛΏΣΕΩΝ, ΠΑΡΟΧΉΣ ΥΠΗΡΕΣΙΏΝ
ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΊΟΥ ΚΑΙ ΣΧΟΛΉΣ ΧΟΡΟΎ» ΚΑΙ Η
ΑΊΤΗΣΉ ΤΟΥΣ ΒΡΊΣΚΕΤΑΙ ΣΕ ΣΤΆΔΙΟ
ΑΞΙΟΛΌΓΗΣΗΣ Ή ΕΓΚΡΊΘΗΚΕ. ΟΙ
ΩΦΕΛΟΎΜΕΝΟΙ ΑΠΟΚΤΟΎΝ ΔΙΚΑΊΩΜΑ
ΥΠΟΒΟΛΉΣ ΑΊΤΗΣΗΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΌΤΗΣΗΣ ΣΤΗΝ
ΠΑΡΟΎΣΑ ΔΡΆΣΗ ΤΩΝ ΦΥΣΙΚΏΝ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΏΝ
ΜΌΝΟ ΣΤΗΝ ΠΕΡΊΠΤΩΣΗ ΠΟΥ Η ΑΊΤΗΣΉ ΤΟΥΣ
ΣΤΗΝ ΈΤΕΡΗ ΔΡΆΣΗ ΑΠΟΡΡΙΦΘΕΊ.
Επιδοτούμενες Δαπάνες
Ενδεικτικές λειτουργικές δαπάνες που
είναι επιλέξιμες για τη Δράση, στο
πλαίσιο εφαρμογής επιλογής
απλοποιημένου κόστους και υπολογισμού
κατ' αποκοπή ποσού, μπορούν να είναι οι
ακόλουθες:
* ενοίκια επαγγελματικού χώρου,
* δαπάνες ενέργειας, σταθερής και
κινητής επαγγελματικής τηλεφωνίας,
ύδρευσης, θέρμανσης, κλπ.,
* δαπάνες για αμοιβές τρίτων (νομική,
συμβουλευτική, λογιστική υποστήριξη,
κλπ.),
* δαπάνες προβολής και δικτύωσης
(σχεδιασμός και εκτύπωση διαφημιστικών
εντύπων, αφισών, διαφημιστικές
καταχωρήσεις, έξοδα συμμετοχής σε
επαγγελματικές εκθέσεις, εταιρική
ιστοσελίδα/Δημιουργία ή/και
Αναβάθμιση, κλπ.),
* δαπάνες προμήθειας αναλώσιμων
υλικών,
* αποσβέσεις παγίου εξοπλισμού
(ενσώματου και άυλου),
* μισθολογικό κόστος προσωπικού της
επιχείρησης.
ΗΜΕΡΟΜΗΝΊΑ ΈΝΑΡΞΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΉΣ
ΥΠΟΒΟΛΉΣ: ΠΑΡΑΣΚΕΥΉ 13/05/2022 και ώρα 12:00
ΗΜΕΡΟΜΗΝΊΑ ΛΉΞΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΉΣ
ΥΠΟΒΟΛΉΣ: ΠΑΡΑΣΚΕΥΉ 08/07/2022 και ώρα 15:00
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΉ ΥΠΟΒΟΛΉ
Η αίτηση χρηματοδότησης υποβάλλεται
ηλεκτρονικά στο Πληροφοριακό Σύστημα
Κρατικών Ενισχύσεων (ΠΣΚΕ) www.ependyseis.gr/mis
[2]
Οι αιτήσεις χρηματοδότησης θα
αξιολογηθούν με σειρά προτεραιότητας,
σύμφωνα με την ημερομηνία ηλεκτρονικής
υποβολής στο ΠΣΚΕ.
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΊΑ - ΠΛΗΡΟΦΟΡΊΕΣ
* ΓΡΑΦΕΊΟ ΠΛΗΡΟΦΌΡΗΣΗΣ ΕΥΔ ΕΠΑΝΕΚ:
Δραγατσανίου 8, πλατεία Κλαυθμώνος,
Αθήνα.
ΏΡΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΊΑΣ: Δευτέρα έως και
Παρασκευή από τις 10.00 π.μ. έως τις 2.00 μ.μ.
(κατόπιν ραντεβού)
ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΉ ΕΝΗΜΈΡΩΣΗ: στο 801 11 36 300 από
σταθερό τηλέφωνο με αστική χρέωση από
τις 9.00 π.μ έως τις 4.30 μ.μ.
E-MAIL: infoepan@mou.gr [3]
ΙΣΤΟΣΕΛΊΔΕΣ: www.antagonistikotita.gr [4] , www.espa.gr [5]
ΣΗΜΕΊΑ ΠΛΗΡΟΦΌΡΗΣΗΣ ΕΦΕΠΑΕ |+|AMP|+| ΤΩΝ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΏΝ ΜΟΝΆΔΩΝ ΤΟΥΣ: www.efepae.gr [6]
* ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΦΈΡΕΙΑ ΚΡΉΤΗΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΉ ΜΟΝΆΔΑ ΕΦΕΠΑΕ :
ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΉ ΚΡΉΤΗΣ
ΤΗΛ. ΚΈΝΤΡΟ: 2810302400
FAX: 2810344107
E-MAIL : INFO@ANK.GR [7] ΙΣΤΟΣΕΛΊΔΑ: WWW.ANK.GR
* ΥΠΕΎΘΥΝΗ ΓΙΑ ΤΗ ΔΡΆΣΗ : ΕΠΙΧΟΡΉΓΗΣΗ
ΥΦΙΣΤΆΜΕΝΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΉΣΕΩΝ ΠΟΥ ΈΧΟΥΝ
ΠΛΗΓΕΊ ΑΠΌ ΤΗΝ ΠΑΝΔΗΜΊΑ, ΣΕ ΠΕΡΙΟΧΈΣ
ΠΟΥ ΥΠΈΣΤΗΣΑΝ ΜΕΓΆΛΕΣ ΦΥΣΙΚΈΣ
ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΈΣ -ΚΑ ΓΡΥΠΆΡΗ ΜΑΡΊΑ
* ΤΗΛΈΦΩΝΟ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΊΑΣ : 2810 302421
* EMAIL ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΊΑΣ: GRIPARI@ANK.GR

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Post Top Ad

.............