Σε αδιέξοδο οι ιδιοκτήτες νηπιαγωγείων στον Δήμο των Χανίων της Κρήτης. - Kriti traveller

Kriti traveller

Η ΚΡΗΤΗ ΣΤΟN KOΣΜΟ

Επικοινωνήστε μαζί μας - kritipolis@hotmail.com
ΠΡΟΣΦΑΤΑ ΑΡΘΡΑ

04 Νοεμβρίου 2022

Σε αδιέξοδο οι ιδιοκτήτες νηπιαγωγείων στον Δήμο των Χανίων της Κρήτης.

 Κυρία και κύριοι Υπουργοί,

Σε διαδικασία έξωσης βρίσκονται αρκετά νηπιαγωγεία των Χανίων που στεγάζονται σε ιδιωτικούς χώρους, καθώς η υποχρεωτική μείωση των ενοικίων σε τέτοιες χρήσεις εκμισθούμενων ακινήτων καθιστά ασύμφορη για τους ιδιοκτήτες την εκμίσθωσή τους στον εκάστοτε Δήμο σε τόσο χαμηλές τιμές. Ως εκ τούτου, η σχετική επί του θέματος νομοθετική παρέμβασή σας είναι αναγκαία, προκειμένου η διαμόρφωση της τιμής μιας εκμίσθωσης ήδη λειτουργούντων υποδομών νηπιαγωγείου σε φορείς της τοπικής αυτοδιοίκησης να είναι αποτέλεσμα διαπραγμάτευσης του εκάστοτε ιδιοκτήτη με το Δημοτικό Συμβούλιο κάθε Δήμου.Με δεδομένα όλα τα παραπάνω,

Ερωτώνται οι κ. κ. Υπουργοί:

Προτίθεσθε να λάβετε τις απαραίτητες νομοθετικές πρωτοβουλίες, στο εύρος της δικαιοδοσίας που σας αναλογεί, έτσι ώστε οι τιμές κόστους ενοικίου των ήδη λειτουργούντων υποδομών νηπιαγωγείου από φορείς της τοπικής αυτοδιοίκησης να είναι αποτέλεσμα διαπραγμάτευσης του εκάστοτε ιδιοκτήτη με το Δημοτικό Συμβούλιο του οικείου Δήμου;

Ο ερωτών βουλευτής ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΒΕΛΟΠΟΥΛΟΣ

Σε απάντηση της ανωτέρω Ερώτησης, κατά λόγο αρμοδιότητας, σας γνωρίζουμε τα ακόλουθα:

Αναφορικά με την υποχρεωτική μείωση των μισθωμάτων που καταβάλλουν το Ελληνικό Δημόσιο και οι φορείς του δημοσίου τομέα, στους οποίους συμπεριλαμβάνονται και οι Ο.Τ.Α. α΄ και β΄ βαθμού και τα νομικά τους πρόσωπα, κατ’ εξουσιοδότηση των ν. 4002/2011 και ν. 4081/2012, καθώς και της τελευταίας τροποποίησής τους [άρθρο 56 ν. 4876/2021 (Α’ 251)], σύμφωνα με την οποία τα αναπροσαρμοσμένα μισθώματα δεν επιτρέπεται να αυξηθούν πριν την 1-1-2023, αρμόδιο να ενημερώσει σχετικά είναι το Υπουργείο Οικονομικών, στο οποίο κοινοποιείται το παρόν.

Αναφορικά δε με το νομοθετικό πλαίσιο που ισχύει για τις εν γένει μισθώσεις των δήμων, συμπεριλαμβανομένων και των μισθώσεων για την στέγαση μονάδων πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης, όπως των νηπιαγωγείων, θέτουμε υπόψη σας τα εξής:

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 194 του ν. 3463/2006 (Α’ 114), η μίσθωση ακινήτων τρίτων από τους δήμους για τη στέγαση υπηρεσιών τους γίνεται με δημοπρασία. Αν η δημοπρασία δεν φέρει αποτέλεσμα μπορεί να γίνει απευθείας μίσθωση με ειδικά αιτιολογημένη απόφαση του οικείου δημοτικού συμβουλίου. Στην περίπτωση αυτή η απ’ ευθείας μίσθωση ακινήτου από το δήμο πραγματοποιείται μετά από διαπραγμάτευση των δύο μερών, η οποία μπορεί να αφορά μόνο στον καθορισμό του μισθώματος, τηρουμένων κατά τα λοιπά των λοιπών όρων της διακήρυξης, κυρίως δε αυτών που ασκούν, από ουσιαστική άποψη, αποφασιστική επιρροή στην επιλογή του μισθίου.

Ειδικότερη εξαίρεση από τον κανόνα της διενέργειας δημοπρασίας επιτρέπεται, υπό προϋποθέσεις, για περιπτώσεις μίσθωσης κτηρίων για τη στέγαση σχολικών μονάδων πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. Αυτή αφορά στη δυνατότητα α) μίσθωσης κτηρίου ανεξάρτητα από τη θεσμοθετημένη χρήση της περιοχής, εφόσον μετά από δύο άγονες δημοπρασίες δεν βρέθηκε κατάλληλο κτήριο που να επιτρέπεται η ζητούμενη χρήση και β) απευθείας μίσθωσης εφόσον δεν έχουν ολοκληρωθεί οι διαδικασίες της δημοπρασίας έως και δύο μήνες πριν την έναρξη του σχολικού έτους ή προκύπτουν επείγοντες και απρόβλεπτοι λόγοι κατά τη διάρκεια αυτού που υπαγορεύουν τη μεταστέγαση του σχολείου σε άλλο κτήριο.

Από το ως άνω ισχύον νομοθετικό πλαίσιο προκύπτει με σαφήνεια η καταρχήν βούληση του νομοθέτη για διενέργεια δημοπρασίας από τους δήμους προκειμένου να μισθώσουν ακίνητα τρίτων για τη στέγαση των υπηρεσιών τους, συμπεριλαμβανομένων των σχολικών μονάδων. Τούτο καθόσον με τη διαδικασία της δημοπρασίας και τη διενέργεια μειοδοτικού διαγωνισμού σκοπείται η επίτευξη, κατά το δυνατό, του συμφερότερου τιμήματος για το δήμο, ο προσδιορισμός του οποίου είναι αποτέλεσμα μιας διαφανούς και απόλυτα αντικειμενικής διαδικασίας, σε συνάρτηση και με τις λοιπές αναγκαίες προδιαγραφές που τίθενται στη σχετική διακήρυξη για τη στέγαση των ανωτέρω υπηρεσιών. Οι δε εξαιρέσεις που προβλέπονται για τη στέγαση σχολικών μονάδων, αιτιολογούνται από τους ειδικούς λόγους που τίθενται ρητά στις ρυθμίσεις αυτές και σκοπό έχουν πρωτίστως την ομαλή και αδιάλειπτη παροχή του εκπαιδευτικού έργου και δευτερευόντως της επίτευξης του συμφερότερου οικονομικού αποτελέσματος.

Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΠΕΤΣΑΣ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Post Top Ad

.............