Χορήγηση & Ανανέωση Δελτίων Μετακίνησης ΑμεΑ για το έτος 2022 - Kriti traveller

Kriti traveller

Η ΚΡΗΤΗ ΣΤΟN KOΣΜΟ

Επικοινωνήστε μαζί μας - kritipolis@hotmail.com
ΠΡΟΣΦΑΤΑ ΑΡΘΡΑ

27 Ιανουαρίου 2022

Χορήγηση & Ανανέωση Δελτίων Μετακίνησης ΑμεΑ για το έτος 2022

 Η Δ/νση Δημόσιας Υγείας & Κοινωνικής Μέριμνας της Π.Ε. Ρεθύμνης υπενθυμίζει ότι η χορήγηση και η ανανέωση Δελτίων Μετακίνησης ΑμεΑ έτους 2022 έχει ξεκινήσει από την Δευτέρα 24 Ιανουαρίου 2022 και θα λήξει στις 31 Οκτωβρίου 2022.


Δικαιουχοι
σύμφωνα με την αριθμ. Δ12α/ΓΠοικ99899/06-12–2021 ΚΥΑ και την αριθ-μ.ΔΙΑΔΠ/Ε/6123/29.3.2005 (ΦΕΚ 410/05τ.Β ) Κ.Υ.Α. «Τροποποίηση της ΚΥΑ περί καθορι-σμού διοικητικών διαδικασιών και των αντίστοιχων εντύπων τους που διεκπεραιώνονται και μέσω των ΚΕΠ» είναι:
Άτομα με Αναπηρία 67% και άνω, μόνιμοι κάτοικοι Ρεθύμνης:
α)Ελληνικής υπηκοότητας,
β)Υπήκοοι Κρατών – Μελών της Ε.Ε.,
γ) Υπήκοοι Κρατών-Μελών Ενιαίου Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου,
δ)Υπήκοοι Κρατών που περιλαμβάνονται στην Ευρωπαϊκή Σύμβαση (Ν.4017/59 ΦΕΚ246/Α),
ε)Υπήκοοι των Κρατών εκτός Ε.Ε που έχουν καταστεί ανίκανοι για εργασία μετά από εργατικό ατύχημα σε ελληνικό έδαφος
στ)αναγνωρισμένοι πρόσφυγες εφόσον διαμένουν μόνιμα και νόμιμα στην Ελλάδα (Ν.3989/59 ΦΕΚ201/Α)

Α. Δελτίων Μειωμένου Εισιτηρίου 50% Υπεραστικών Λεωφορείων ΚΤΕΛ, ανεξαρ-τήτως ορίου εισοδήματος
&
Β. ΔελτΊων ΔωρεΆν Μετακίνησης Αστικών Λεωφορείων ΚΤΕΛ Εφόσον το συνο-λικό ατομικό δηλωθέν εισόδημα είναι μέχρι 23.000€ ή το αντίστοιχο οικογενειακό μέχρι 29.000€, το οποίο προσαυξάνεται κατά 5.600€ για κάθε προστατευόμενο μέλος που συ-νοικεί και βαρύνει το φορολογούμενο (με αναπηρία 67% και άνω).

Οι ολικά τυφλοί & οι συνοδοί τους λαμβάνουν Δελτίο – Κάρτα ανεξαρτήτως ορίου εισοδήματος

Κάρτα Με Συνοδό Δικαιούνται
Α) Οι δικαιούχοι του προγράμματος οικονομικής ενίσχυσης τυφλότητας και Β.Ν.Υ που λαμβάνουν τα αντίστοιχα επιδόματα από τον ΟΠΕΚΑ.
Β) Οι τυφλοί και οι Β.Ν.Υ. που δεν είναι εγγεγραμμένοι στο Μητρώο του ΟΠΕΚΑ για να λάβουν κάρτα μετά συνοδού, απαιτείται να προσκομίσουν γνωμάτευση Υγειονομι-κής Επιτροπής, που να αναφέρει ότι είναι τυφλοί ή έχουν οπτική αναπηρία-αναπηρία ό-ρασης 80% και άνω ή έχουν δείκτη νοημοσύνης κάτω του 34 ή νοητική υστέρηση με πο-σοστό αναπηρίας 80% και ή άτομα με διάχυτες αναπτυξιακές διαταραχές (παιδικός αυτι-σμός, αυτισμός) με ποσοστό αναπηρίας 80% και άνω.

Απαραίτητα Δικαιολογητικά
1.Αίτηση – Υπ. Δήλωση του ενδιαφερόμενου ή του κηδεμόνα ή άλλου εξουσιοδοτη-μένου ατόμου
2.Γνωμάτευση Υγειονομικής Επιτροπής / ΚΕΠΑ όπου θα αναγράφεται παθολογο-ανατομικό ποσοστό αναπηρίας τουλάχιστον 67% και η διάρκεια ισχύος της.
2α. Βεβαίωση Χορήγησης επιδόματος όσοι λαμβάνουν οικονομική ενίσχυση ΑμεΑ (επίδομα) από τον ΟΠΕΚΑ.
2β. Απόφαση Διοικητικού Διευθυντή Ασφαλιστικού Φορέα ή ΕΦΚΑ ή γνωμάτευση Υγειονομικής Επιτροπής, για άτομα που είναι ασφαλισμένα, από την οποία να πιστοποιεί-ται παθολογοανατομική βλάβη 67% τουλάχιστον.
3. Ιατρική Βεβαίωση Νοσηλείας από Δημόσιο Νοσοκομείο, για τους υπηκόους Κρα-τών εκτός Ε.Ε. που έχουν καταστεί ανίκανοι για εργασία μετά από εργατικό ατύχημα σε ελληνικό έδαφος, απαιτείται, στο οποίο θα βεβαιώνεται η νοσηλεία μετά από το ατύχημα.
4. Δελτίο Αστυνομικής Ταυτότητας ή φωτοαντίγραφο Αστυνομικής Ταυτότητας.
5. Υπεύθυνη Δήλωση του Ν.1599/86 περί της ακριβούς διεύθυνσης του τόπου δια-μονής. Στην ανωτέρω Υ.Δ. θα δηλώνεται επίσης η μη παραλαβή Δελτίου Μετακίνησης από άλλη Περιφερειακή Ενότητα η ΚΕΠ.
6. Δύο (2) πρόσφατες φωτογραφίες από τις οποίες η μία να επικολλάται στο Δελτίο και η άλλη να επισυνάπτεται στην αίτηση του Δικαιούχου. Ειδικά οι δικαιούχοι δελτίου συ-νοδού, πρέπει να συνυποβάλλουν τρεις (3) ίδιες φωτογραφίες από τις οποίες η μία να επικολλάται στο δελτίο του συνοδού.
7. Φωτοαντίγραφο Εκκαθαριστικού Σημειώματος οικονομικού έτους 2021 θα προ-σκομίσουν μόνο οι δικαιούχοι Δελτίων Δωρεάν Μετακίνησης Αστικών Μέσων Συγκοινω-νίας.

 Τα Δελτία Μετακίνησης του έτους 2022
θα εκδίδονται από 24 Ιανουαρίου 2022 έως και 31 Οκτωβρίου 2022
και θα ισχύουν μέχρι την έκδοση νέας Κοινής Υπουργικής Απόφασης

Για την καλύτερη εξυπηρέτηση των πολιτών και την εύρυθμη λειτουργία της Υπηρεσίας, λόγω των έκτακτων συνθηκών που έχει επιφέρει ο Covid-19, οι ενδιαφερόμενοι καλού-νται να απευθύνονται καθημερινά από 09:00π.μ. έως 14.00μ.μ. στα τηλέφωνα: 2831 3 43323-324 -326, -309, 302, προκειμένου να κλείσουν ραντεβού για έκδοση ή ανανέωση του δελτίου μετακίνησής τους.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Post Top Ad

.............