Η Παγκύπρια Ένωσις Κρητικών Απο Το Έτος 1992 - Kriti traveller

Kriti traveller

Η ΚΡΗΤΗ ΣΤΟN KOΣΜΟ

Επικοινωνήστε μαζί μας - kritipolis@hotmail.com
ΠΡΟΣΦΑΤΑ ΑΡΘΡΑ

11 Φεβρουαρίου 2022

Η Παγκύπρια Ένωσις Κρητικών Απο Το Έτος 1992

 

 1. Ιδρύεται στη Λευκωσία σύλλογος με δική του νομική προσωπικότητα με την επωνυμία ΠΑΓΚΥΠΡΙΑ ΕΝΩΣΙΣ ΚΡΗΤΙΚΩΝ

10384453_278092219066040_7614213539257229193_n


ΕΔΡΑ
2.   Έδρα του Συλλόγου είναι η Λευκωσία και η αίθουσα του συλλόγου στεγάζεται στην Βιβλιοθήκη ΦΑΝΕΡΩΜΕΝΗΣ.

ΣΚΟΠΟΙ
3.  Σκοποί του συλλόγου είναι:
α) Η προαγωγή φιλίας, αλληλεγγύης, συναδέλφωσης και πνευματικής συνεργασίας: 1) μεταξύ των μελών του Συλλόγου και 2) μεταξύ του συλλόγου και άλλων οργανωμένων Κυπριακών και ξένων ομάδων ή ατόμων που διαπρέπουν στο χώρο του πνεύματος και της τέχνης.
β) Η μεταφορά και διατήρηση πνευματικών-πολιτιστικών στοιχείων του Ελληνισμού στο χώρο του Συλλόγου και στο χώρο που ζουν και εργάζονται τα μέλη του.
γ) Η ανεπιφύλακτη και με κάθε τρόπο ενίσχυση του αγώνα του Κυπριακού λαού για την απελευθέρωση των κατεχομένων εδαφών του από τα Τουρκικά κατοχικά στρατεύματα. Η επιστροφή όλων των προσφύγων στις εστίες τους κάτω από συνθήκες ασφαλείας, ελευθερίας Εθνικής και ανθρώπινης αξιοπρέπειας.
δ) Ο σύλλογος δεν έχει καμιά σχέση με πολιτικά κόμματα και επαγγελματικές ή άλλες οργανώσεις κάθε δε κομματική δραστηριότητα απαγορεύεται απολύτως.
ε) Η πνευματική απασχόληση και ψυχαγωγία των μελών με την διοργάνωση διαλέξεων, εκδρομών, αθλητικών και ψυχαγωγικών εκδηλώσεων, εκθέσεων, συνεστιάσεων, διαλογικών συζητήσεων, συναντήσεων και επαγωγών των μελών ή/και του Συλλόγου με άλλες οργανωμένες ομάδες και άτομα.
ζ) Η μελέτη διαφόρων προβλημάτων των μελών που τυχόν προκύπτουν από τις σχέσεις τους με την Κρήτη και από τις σχέσεις τους στον τόπο που κάτοικούν και εργάζονται.
η) Η δημιουργία και λειτουργία βιβλιοθήκης.
θ) Η μεταξύ των μελών ανάπτυξη και καλλιέργεια του αισθήματος της αλληλεγγύης και αλληλοβοήθειας.
ι) Η συμβολή στη δημιουργία ελευθέρου και δημοκρατικού πνεύματος και σεβασμού στον άνθρωπο.
κ) Η ηθική και υλική ενίσχυση πόντος αναξιοπαθούντος.

ΜΕΣΑ
4. Ο Σύλλογος επιδιώκει την πραγμάτωση και επίτευξη των σκοπών του με όλα τα κατάλληλα μέσα με πνεύμα ελεύθερο και δημοκρατικό στα πλαίσια της κοσμιότητας και αξιοπρέπειας των μελών του.
α) Επαφή και συνεργασία με την Ελληνική Πρεσβεία στην Κύπρο.
β) Ίδρυση και συντήρηση εντευκτηρίου και αναψυκτηρίου.
γ) Επαφή, γνωριμία και συνεργασία με πνευματικούς-πολιτιστικούς συλλόγους και με κάθε άτομο που διαπρέπει στο χώρο του πνεύματος και της τέχνης.
δ) Ίδρυση και λειτουργία βιβλιοθήκης.
ε) Οργάνωση διαλέξεων, ομιλιών, διαλογικών συζητήσεων, συναντήσεων, συνεστιάσεων, ψυχαγωγικών παιγνιδιών, εκδρομών, κ.ά.

ΠΟΡΟΙ
5. Οι πόροι του Συλλόγου είναι:
α) Τα δικαιώματα εγγραφής και οι ετήσιες συνδρομές των μελών, όπως καθορίζονται από το καταστατικό.
β) Τα έσοδα από την περιουσία του Συλλόγου και τα έσοδα από διάφορες εκδηλώσεις
γ) Οι δωρεές, ευεργεσίες, κληροδοτήματα και κάθε άλλο έκτακτο έσοδο που περιέχεται νόμιμα στο Σύλλογο νοουμένου ότι τέτοιο θα εγκριθεί από το Διοικητικό Συμβούλιο.
Κανένα μέρος των πόρων του Συλλόγου τακτικών ή εκτάκτων θα διατίθεται για οποιοδήποτε άλλο σκοπό εκτός από αυτούς που προνοεί το παρόν καταστατικό. Πόροι που θα περισσεύουν μετά την αποπληρωμή όλων των υποχρεώσεων του Συλλόγου θα διοχετεύονται στην περιουσία του. Ο Σύλλογος για την προώθηση των σκοπών του μπορεί να αποκτά και κατέχει οποιαδήποτε περιουσία.

13404032_476261759249084_1826529978021138993_o

ΜΕΛΗ
6.         Τα μέλη του Συλλόγου διακρίνονται σε τακτικά, έκτακτα και επίτιμα.
7.  Τακτικό μέλος μπορεί να γραφτεί οποιοδήποτε πρόσωπο που κατάγεται από την Κρήτη, έχει κλείσει το 18ο  έτος της ηλικίας του και εργάζεται ή/και διαμένει στην Κύπρο, μετά από γραπτή αίτηση του προς το Δ.Σ. Η αίτηση θα περιλαμβάνει πλήρες όνομα, αριθμό διαβατηρίου, ή ταυτότητος, εργασία, ημερομηνία γεννήσεως και διεύθυνση. Ο αιτητής μόλις εκπληρώσει τις οικονομικές του υποχρεώσεις προς το Σύλλογο (δικαίωμα εγγραφής και πρώτη ετήσια συνδρομή ολόκληρη), γράφεται αμέσως από το Γραμματέα στο μητρώο των τακτικών μελών.
8.  Έκτακτο μέλος μπορεί να γραφτεί οποιοδήποτε πρόσωπο μετά από γραπτή αίτηση προς το Δ.Σ. όταν συστήνεται από τρία τακτικά μέλη. Η αίτηση θα περιλαμβάνει πλήρες όνομα, επάγγελμα, ημερομηνία γεννήσεως και διεύθυνση. Ο Γραμματέας γράφει αμέσως τον αιτητή εφόσον έχει ολοκληρώσει το δικαίωμα εγγραφής και την πρώτη ετήσια συνδρομή ολόκληρη.
9.  Επίτιμα μέλη μπορούν να ανακηρυχτούν από Δ.Σ. πρόσωπα που διαπρέπουν στην κοινωνία ή μπορούν να προσφέρουν υπηρεσίες προς εκπλήρωση των σκοπών του Συλλόγου. Τα Επίτιμα μέλη απαλλάσσονται των υποχρεώσεων των Τακτικών και Εκτάκτων μελών.
10. Τα έκτακτα και επίτιμα μέλη δεν έχουν το δικαίωμα να εκλεγούν και να εκλέγονται ούτε μπορούν να μετέχουν στη διοίκηση του Συλλόγου ή να ψηφίζουν στις Γενικές Συνελεύσεις.
11. α) Η συνδρομή των τακτικών μελών είναι υποχρεωτική σε €20 ετησίως,
12.   Η συνδρομή είναι προπληρωτέα κατ΄ έτος. Κάθε μέλος υποχρεώνεται στην καταβολή της συνδρομής του για ολόκληρο το έτος για το οποίο γράφεται μέλος. Η είσπραξη των συνδρομών γίνεται από τον Ταμία ή τον αντικαταστάτη του, υποδεικνυόμενο από τον Ταμία.
14. α) Κάθε μέλος του οποίου η διαγωγή ήθελε κριθεί ασυμβίβαστη προς τα συμφέροντα του Συλλόγου ή το οποίο συστηματικά παραβαίνει το καταστατικό, τον εσωτερικό κανονισμό, τις αποφάσεις των Γ.Σ. και του Δ.Σ. και τους ψηφισμένους από το Δ.Σ. ειδικούς κανονισμούς, διαγράφεται μετά από επισταμένη εξέταση της υπόθεσης από το Δ.Σ. προσωρινά ή για πάντα.
β) Η πρόταση για διαγραφή που θα γίνεται ή από ένα μέλος του Δ.Σ. ή από πέντε τουλάχιστον μέλη ενυπόγραφα προς το Δ.Σ., εξετάζεται από το Δ.Σ. που αποφασίζει πάνω σ΄ αυτή με πλειοψηφία πέντε τουλάχιστον μελών του. Ο Γραμματέας μετά την απόφαση διαγράφει το όνομα του μέλους.
15.  Κάθε μέλος που διαγράφεται σύμφωνα με το προηγούμενο άρθρο του παρόντος καταστατικού, μπορεί να υποβάλει νέα αίτηση μετά παρέλευση ενός έτους από την διαγραφή του. Αν όμως το αιτιολογικό της διαγραφής του είναι η ανάμειξη κομματικών συμφερόντων στο χώρο του Συλλόγου, τότε η διαγραφή του είναι οριστική.
16. Κάθε πρόσωπο που γίνεται μέλος του Συλλόγου αναλαμβάνει νομική υποχρέωση για την πληρωμή της συνδρομής του για ολόκληρο το έτος που αρχίζει από την πρώτη μέρα του έτους εντός του οποίου γίνεται η εγγραφή του.
Η συνδρομή του θεωρείται αυτόματα ανανεωμένη από έτος εις έτος αν το ενδιαφερόμενο μέλος ένα τουλάχιστον μήνα από την λήξη της ετησίας συνδρομής του ειδοποιήσει το Δ.Σ. γραπτά ότι επιθυμεί να αποχωρήσει από το Σύλλογο, διαφορετικά θα υποχρεούται στην πληρωμή της συνδρομής για ολόκληρο το επόμενο έτος και ούτω καθ’ εξής.

%25CE%25A7%25CE%25BF%25CF%2581%25CF%258C%25CF%25827

%25CE%25A7%25CE%25BF%25CF%2581%25CF%258C%25CF%25829


ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ
ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ
17.  Τα τακτικά μέλη μόνο έχουν το δικαίωμα να εκλεγούν και να εκλέγονται, ένα μήνα μετά από την εγγραφή τους.Κανένα μέλος θα ασκεί αυτό το δικαίωμα αν δεν έχει διευθετήσει πλήρως τις οικονομικές του υποχρεώσεις προς τον Σύλλογο.
18.  Όλα τα μέλη με την οικογένεια τους έχουν δικαίωμα να χρησιμοποιούν το χώρο των υποστατικών και των εξαρτήσεων του Συλλόγου σύμφωνα με τους κανονισμούς, να απολαμβάνουν όλες τις ευκολίες που παρέχει ο Σύλλογος και να συμμετέχουν στις διάφορες εκδηλώσεις του.
19.  Όλα τα μέλη του Συλλόγου έχουν ελεύθερη είσοδο στο Σύλλογο και σε όλες τις εκδηλώσεις, εκτός αν το Δ.Σ. έχει ορίσει ειδικό τίμημα.
20. Όλα τα μέλη έχουν δικαίωμα να λαμβάνουν μέρος σε επιτροπές υποτμημάτων που καταρτίζει το Δ.Σ. για την προώθηση των σκοπών και των επιδιώξεων του Συλλόγου. Σε τέτοιες επιτροπές τα έκτακτα μέλη λαμβάνουν μέρος σαν βοηθοί.

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ
21.    Να παρίστανται στις Τακτικές και Έκτακτες Γενικές Συνελεύσεις.
22.   Να συμμορφώνονται προς τις διατάξεις του καταστατικού αυτού και του εσωτερικού κανονισμού και των από το Δ.Σ. ψηφιζομένων κάθε τόσο ειδικών κανονισμών.
23.  Να υπακούουν στις αποφάσεις των Γενικών Συνελεύσεων και του Δ.Σ.
24.  Όλα τα μέλη καλούνται με οποιαδήποτε ιδιότητα τους και με όλα τα μέσα που έχουν στην διάθεση τους, να συμβάλλουν στην εκπλήρωση των σκοπών του Συλλόγου.

ΔΩΡΗΤΕΣ ΚΑΙ ΕΥΕΡΓΕΤΕΣ
25.  Το Δ.Σ. του Συλλόγου ανακηρύσσει σα δωρητές εκείνους που προσφέρουν "εφ' άπαξ" σε είδος ή σε χρήμα λίρες τριακόσιες τουλάχιστον, σε ευεργέτες εκείνους που προσφέρουν σε είδος ή σε χρήμα χίλιες τουλάχιστον λίρες και μεγάλους ευεργέτες εκείνους που προσφέρουν σε είδος ή σε χρήμα λίρες τρεις χιλιάδες τουλάχιστο. Θα τηρείται από το Γραμματέα ειδικό βιβλίο ή/και ειδικός πίνακας δωρητών και ευεργετών.

22861785_687162558159002_8300864520858083692_o

ΔΙΟΙΚΗΣΗ
26.  Ο Σύλλογος διοικείται από επταμελές Διοικητικό Συμβούλιο εκλεγόμενο σε Γενική Συνέλευση από τα Τακτικά Μέλη που έχουν το δικαίωμα ψήφου σύμφωνα με τα άρθρα 7 και 17 του παρόντος καταστατικού.
28. Τα μέλη του Δ.Σ. πρέπει να προέρχονται αποκλειστικά από τα Τακτικά Μέλη. Η εκλογή του Δ.Σ. γίνεται με μυστική ψηφοφορία, εκτός αν η γενική συνέλευση αποφασίσει διαφορετικά. Η διαλογή των ψήφων γίνεται από την Εφορευτική Επιτροπή σύμφωνα με το άρθρο 50, 58.
29. Σε περίπτωση χηρείας από οποιονδήποτε λόγο σε κάποια θέση του Δ.Σ., το Δ.Σ. προβαίνει κατά την επόμενη, αν είναι δυνατό, συνεδρία του σε εκλογή νέου Συμβουλίου για το υπόλοιπο χρονικό διάστημα, από τα αναπληρωματικά μέλη που είναι δύο. Αν όμως χηρεύουν ταυτόχρονα και ομαδικά πέραν των τριών θέσεων, τότε διεξάγονται νέες εκλογές Ε.Γ.Σ. Το νέο εκλεγόμενο Δ.Σ. εκλέγεται για περίοδο ίση με την περίοδο που δεν διάνυσε το απερχόμενο Δ.Σ. εκτός εάν η εκλογή του συμβουλίου γίνει μέσα στη περίοδο των τελευταίων μηνών της θητείας του απερχομένου συμβουλίου, οπότε το νέο εκλεγόμενο συμβούλιο θα εκλέγεται τόσο για τη μη διανυθείσα περίοδο του απερχομένου συμβουλίου όσο και κατά τον επόμενο χρόνο.
31.  Τα μέλη του εκλεγέντος Δ.Σ. εκλέγουν μέσα σε οκτώ μέρες από την εκλογή του από τα ίδια αυτού μέλη τον Πρόεδρο, τον Γραμματέα, τον Ταμία, τον Αντιπρόεδρο και τους Συντονιστές Βιβλιοθήκης και Εντευκτηρίου-Αναψυκτηρίου. Επίσης το Δ.Σ. κατά την πρώτη συνεδρία του καθορίζει και τους διαφόρους τομείς ή υποτμήματα με την εργασία των οποίων θα επιτυγχάνονται οι σκοποί του Συλλόγου. Ο Γραμματέας μετά το τέλος της συνεδρίας αναρτά πίνακα των υποτμημάτων.
32.  Το Δ.Σ. συνέρχεται τακτικά δύο φορές το μήνα από πρόσκληση του Προέδρου και του Γραμματέα μία εβδομάδα τουλάχιστο προ της ημέρας της συνεδρίας, έκτακτα δε όταν ήθελε κριθεί τούτο αναγκαίο από τον Πρόεδρο ή ζητηθεί από πέντε τουλάχιστον μέλη του.
33.   Το Δ.Σ. θεωρείται εν απαρτία αν παρευρίσκονται πέντε τουλάχιστον μέλη του.
34. Οι αποφάσεις του Δ.Σ. λαμβάνονται κατά πλειοψηφία μόνο των παρόντων μελών, σε περίπτωση δε ισοψηφίας ο Πρόεδρος έχει τη νικώσα. Οι αποφάσεις καταχωρούνται στο βιβλίο πρακτικών από το Γραμματέα και εκτελούνται από το Γραμματέα ή τον Ταμία ή από άλλα μέλη του Δ.Σ. ή από τα μέλη του Συλλόγου.
35.   Το Δ.Σ. μπορεί να αναθέσει σε οποιοδήποτε μέλος του Συλλόγου την εκτέλεση, διεύθυνση, εποπτεία έργου ή υποτμήματος. Το μέλος αυτό εκθέτει το έργο του εισηγείται, λογοδοτεί και ελέγχεται στο και από το Δ.Σ.
36.   Μέλος του Δ.Σ. που απουσιάζει αδικαιολόγητα για τρείς συνεχείς συνεδριάσεις αυτού χάνει το αξίωμα του. Η έκπτωση θα θεωρείται σαν τετελεσμένη από τη στιγμή που το Δ.Σ. αποφασίζει γι’ αυτή και γίνει η δέουσα ενημέρωση στα πρακτικά.
37. Το Δ.Σ. για καλύτερη εξυπηρέτηση των σκοπών του Συλλόγου ορίζει ειδικές επιτροπές που να φροντίζουν για την κανονική λειτουργία και διεκπεραίωση του σκοπού του έργου ή του υποτμήματος το οποίο ανάλαβαν. Τα έργα ή υποτμήματα αυτά καθορίζονται σύμφωνα με το άρθρο 31. Κάθε Επιτροπή εκθέτει το έργο της, εισηγείται, λογοδοτεί και ελέγχεται στο και από το Δ.Σ.
38.  Το Δ.Σ. έχει τη γενική και τελεσίδικη διοίκηση του Συλλόγου σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος καταστατικού, εκπροσωπεί δε το Σύλλογο και διερμηνεύει τη θέληση του σε όλες του τις σχέσεις.

39.  Ο Πρόεδρος εκπροσωπεί το Σύλλογο σε όλες του τις σχέσεις ενώπιον κάθε αρχής. Ο Πρόεδρος προεδρεύει στις συνεδριάσεις του Δ.Σ. και τις Γ.Σ., κηρύσσει την έναρξη και λήξη των εργασιών των, διευθύνει οποιοδήποτε παρεκτρεπόμενο, θέτει τα ζητήματα σε ψηφοφορία ορίζοντας συγχρόνως δε τη διατύπωση της σχετικής πρότασης. Δικαιούται να λαμβάνει μέρος στις συνεδριάσεις όλων των υποτμημάτων των οποίων και προεδρεύει. Υπογράφει συνυπογράφοντος και του Γραμματέα κάθε συμβόλαιο του Συλλόγου προς τρίτους, την αλληλογραφία, τα πρακτικά των Γ.Σ. και γενικά κάθε έγγραφο που αφορά τη λειτουργία του Συλλόγου.
Υπογράφει συνυπογράφοντος και του Ταμία όλα τα εντάλματα πληρωμής. Τον Πρόεδρο απόντα ή κωλυόμενο αναπληρώνει σε όλα του τα καθήκοντα ο Αντιπρόεδρος, τούτον δε απόντα ή κωλυόμενο ο Γραμματέας και τούτον δε απόντα ή κωλυόμενο ο πρεσβύτερος από το μέλη του Δ.Σ.
40.    Ο Γραμματέας τηρεί τα πρακτικά των συνεδριάσεων, ενημερώνει τον πίνακα ανακοινώσεων, εκτελεί την αλληλογραφία του Συλλόγου, φυλάσσει τη σφραγίδα και τα αρχεία του Συλλόγου και γενικά τηρεί όλα τα αναγκαία στην υπηρεσία του βιβλία.
41.  Ο Ταμίας υπογράφει τις αποδείξεις εισπράξεων τις οποίες εκδίδει, εκτελεί πληρωμές μετά από έγκριση του Δ.Σ., υποβάλλει δε στο Δ.Σ. τακτικά κατάσταση του Ταμείου.

22829041_687167104825214_470468552457627552_o

22859984_687163968158861_5643798369326794846_o

Οφείλει να καταθέτει στην Εθνική Τράπεζα Ελλάδος στη Λευκωσία κάθε ποσό που υπερβαίνει τις £150.-λίρες, στο όνομα του Συλλόγου, ευθύνεται προσωπικά για τα χρήματα του ταμείου του. Τον Ταμία κωλυόμενο ή απόντα αναπληροί προσωρινά μέλος τουΔ.Σ. που υποδεικνύεται από τον Ταμία. Ο Ταμίας υποχρεούται 8 μέρες πριν από την ετήσια Τακτική Συνέλευση σύμφωνα με τα άρθρα 44, 45 να ετοιμάσει και στέλλει στο Δ.Σ. τον οικονομικό απολογισμό του χρόνου.
δ) Το Δ.Σ. συντάσσει, ψηφίζει και θέτει σε εφαρμογή με σχετική τουλάχιστο πλειοψηφία της ολομέλειας του τον Εσωτερικό Κανονισμό του Συλλόγου και τους ιδιαίτερους κανονισμούς που κανονίζουν τη λειτουργία των διαφόρων υποτμημάτων.
43. Κάθε συντονιστής υποτμήματος είναι υπεύθυνος για την ομαλή λειτουργία του υποτμήματος του.

ΓΕΝΙΚΕΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΙΣ
44.    Κάθε χρόνο και κατά τον μήνα Νοέμβριο τα μέλη συγκαλούνται από τον Πρόεδρο σε Τακτική Γενική Συνέλευση για να:
α) Επικυρώσουν τα πρακτικά της τελευταίας Γ.Σ.
β) Ακούσουν τη λογοδοσία του Δ.Σ. για τα πεπραγμένα του χρόνου που πέρασε.
γ) Ακούσουν τα πορίσματα των Ελεγκτών.
δ) Υποβάλουν τις παρατηρήσεις τους πάνω στη λογοδοσία, συζητήσουν και αποφασίσουν πάνω στα θέματα αυτά.
ε) Κάνουν εισηγήσεις πάνω σε κάθε θέμα που έχει σχέση με το Σύλλογο.
στ) Εκλέξουν νέο Δ.Σ. και Ελεγκτική Επιτροπή.
45.  Το Δ.Σ. συγκαλεί τα μέλη σε Έκτακτη Γ.Σ. όταν κρίνει τούτο αναγκαίο.
46. Μπορεί να συγκληθεί Ε.Γ.Σ. όταν το ζητήσουν αυτό γραπτά το ένα τρίτο των τακτικών μελών που έχουν δικαίωμα ψήφου. Στη αίτηση αυτή που υποβάλλεται προς το Δ.Σ. πρέπει να αναγράφεται ο σκοπός της σύγκλησης.

47.  Η σύγκληση των Τακτικών ή των Εκτάκτων Γ.Σ. θα γίνεται με πρόσκληση του Προέδρου που αναρτά στον πίνακα ανακοινώσεων του Συλλόγου οκτώ τουλάχιστον μέρες πριν την Τακτική και τρεις τουλάχιστον πριν την Έκτακτη Γ.Σ. Η πρόσκληση θα αναφέρει τα θέματα της ημερήσιας διάταξης.
48.   Η Γενική Συνέλευση θεωρείται ότι είναι σε απαρτία όταν παρευρίσκονται τα μισά τουλάχιστο μέλη που έχουν δικαίωμα ψήφου συν ένα. Σε περίπτωση μη απαρτίας η Συνέλευση αναβάλλεται για μισή ώρα, οπότε η Συνέλευση θεωρείται εν απαρτία όσα και να είναι τα μέλη της.
49. Οι αποφάσεις της Γ.Σ. λαμβάνονται με πλειοψηφία των μελών που είναι παρόντα και έχουν το δικαίωμα ψήφου. Σε περίπτωση ισοψηφίας νικά η ψήφος του Προέδρου της Συνέλευσης.

ΑΡΧΑΙΡΕΣΙΕΣ
50.  Κάθε χρόνο και κατά την Τ.Γ.Σ. των μελών του Συλλόγου γίνονται αρχαιρεσίες για την ανάδειξη νέου Δ.Σ. σύμφωνα με τις πρόνοιες του άρθρου 26,27,28. Η θητεία του Δ.Σ. είναι μονοετής και αρχίζει από την 15ην Νοεμβρίου ή από την παράδοση της διαχείρισης του Συλλόγου από το απερχόμενο στο εκλεγόμενο Δ.Σ., το οποίο γίνει νωρίτερα.
51.  Ο Ταμίας κατά την ημέρα των αρχαιρεσιών οφείλει να έχει έτοιμο τον κατάλογο των μελών που έχουν δικαίωμα ψήφου.
52.  α) Η εκλογή των επτά μελών του Δ.Σ. με απλή πλειοψηφία, γίνεται με ψηφοδέλτια και με μυστική ψηφοφορία κατά την οποία ψηφίζουν όχι μόνο τα μέλη που αρχικά ήταν παρόντα κατά την έναρξη της Γ.Σ., αλλά κα κάθε άλλο μέλος που δικαιούται να ψηφίσει και προέρχεται αργότερα, μέσα όμως στο χρονικό διάστημα που καθορίζεται απ' αυτό το καταστατικό.
γ) Αν οι υποβάλλοντες υποψηφιότητα είναι επτά μόνο, αυτοί θεωρούνται σαν εκλεγέντες και δεν θα διενεργείται ψηφοφορία.
Νοείται ότι καμία υποψηφιότητα θα είναι έγκυρος εκτός αν ο υποψήφιος έχει το δικαίωμα ψήφου.
ζ) Πριν από την έναρξη της ψηφοφορίας η Γ.Σ. εκλέγει από τα μέλη της για σκοπούς των αρχαιρεσιών τριμελή Εφορευτική Επιτροπή, τα μέλη της οποίας δεν μπορούν να προέρχονται από τους υποψηφίους για τις θέσεις του Δ.Σ.
53. Σε περίπτωση ισοψηφίας για την τελευταία ή τελευταίες θέσεις του Δ.Σ. τότε το ζήτημα αυτό λύνεται με κλήρο από την Εφορευτική Επιτροπή.
54. Το νέο Δ.Σ. συνέρχεται μέσα σε οκτώ μέρες το αργότερο από τις εκλογές και καταρτίζεται σε σώμα.

56.  Κάθε χρόνο και κατά την Γ.Σ. εκλέγεται επίσης και τριμελής Ελεγκτική Επιτροπή και ένα αναπληρωματικό μέλος. Τα μέλη της Επιτροπής αυτής που πρέπει να έχουν δικαίωμα ψήφου δεν πρέπει να ανήκουν στο εν ενεργεία Δ.Σ. ούτε να είναι υποψήφιοι για το νέο Δ.Σ Η υποβολή υποψηφιοτήτων, η διενέργεια των εκλογών και η ανάδειξη των μελών της Ε.Ε. γίνεται όπως και του Δ.Σ. με τη διαφορά ότι χρησιμοποιείται ο αριθμός 4 αντί 7. Τα ονόματα μελών για την ανάδειξη Ε.Ε. γράφονται σε ξεχωριστό ψηφοδέλτιο. Άρθρα 50,52, 53.
57. Η Ελεγκτική Επιτροπή προβαίνει σε έλεγχο των βιβλίων και των λογαριασμών του Ταμείου, συντάσσει λεπτομερή έκθεση του διενεργηθέντος ελέγχου και την καταθέτει στη Τ.Γ.Σ. Η θητεία της Ε.Ε. διαρκεί ένα χρόνο. Κατά το διάστημα αυτό η Ε.Ε. δικαιούται να προβαίνει σε έλεγχο των λογαριασμών και των βιβλίων του ταμείου όποτε ήθελε θεωρήσει τούτο αναγκαίο ή όποτε το Δ.Σ. ήθελε ζητήσει τούτο, αν δε κατά την κρίση της παρουσιάζονται σοβαρές ταμειακές ή άλλες ανωμαλίες ζητά από το Δ.Σ., μετά από ομόφωνη της απαίτηση, και σύγκληση Ε.Γ.Σ. Το Δ.Σ. υποχρεούται να συγκαλέσει τέτοια Ε.Γ.Σ. το αργότερο εντός 10 ημερών.
58.  Η Οικονομική διαχείριση του Συλλόγου θα λήγει την 15ην Νοεμβρίου κάθε χρόνου.

22829744_687162124825712_8180806238205295261_o

ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
59. Η ανάμειξη του Συλλόγου γενικά και των μελών ειδικά στο χώρο του Συλλόγου σε θέματα και συζητήσεις που έχουν σχέση με κομματικές καταστάσεις απαγορεύονται.
61.  Κάθε ζήτημα που δεν προβλέπεται από το Καταστατικό αυτό, καθορίζεται με απόφαση με σχετική τουλάχιστο πλειοψηφία του Δ.Σ.
62.  Το νέο Δ.Σ. θα αναλαμβάνει όλες τις υποχρεώσεις και το απερχόμενο απαλλάσσεται οποιασδήποτε ευθύνης.
64.  Οι διατάξεις του παρόντος Καταστατικού τροποποιούνται με απόφαση της Γ.Σ. ειδικά προς τούτο συγκαλούμένης. Κάθε δε τροποποίηση πρέπει να αποφασίζεται με πλειοψηφία των 3/4 των παρόντων μελών.

ΔΙΑΛΥΣΗ
65.  Για τη διάλυση του Συλλόγου απαιτείται απόφαση της Γ.Σ. ειδικά προς τούτο συγκαλουμένης και απαρτιζομένης από τα 3/4 τουλάχιστο των δικαιουμένων ψήφου μελών και με πλειοψηφία 3/4 των παρόντων.
Η περιουσία με επικύρωση της Γ.Σ. μεταβιβάζεται στην Άμυνα της Κύπρου.
66.  Ο Σύλλογος θα διαλύεται αν ο αριθμός των μελών που έχουν δικαίωμα ψήφου μειωθεί κάτω των 20.

ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
67.  Η θητεία του πρώτου Δ.Σ. το οποίο θα εκλεγεί από τη παρούσα Ιδρυτική συνέλευση θα αρχίσει από 15 Νοεμβρίου 1992 και θα τελειώνει 15 Νοεμβρίου 1993.
68.  Ο Σύλλογος έχει δική του σφραγίδα χρώματος μπλε στην εσωτερική της περιφέρεια της οποίας θα αναγράφεται ΠΑΓΚΥΠΡΙΑ ΕΝΩΣΙΣ ΚΡΗΤΙΚΩΝ και στο κέντρο θα απεικονίζεται η Κρήτη.
Το παρόν Καταστατικό εγκρίθηκε κατά την Ιδρυτική Συνέλευση της 15ης Νοεμβρίου 1992.

23000464_687162128159045_8859947620004133434_o

H Γενική Συνέλευση της Παγκύπριας Ένωσης  Κρητικών,  διεξήχθη κατά την 31η Ιανουαρίου 2016 στη Λεμεσό στην Αίθουσα του Συλλόγου Ελλαδιτών και μετά από ψηφοφορία εκλέχθηκε το Νέο Διοικητικό Συμβούλιο του Σωματείου με την ακόλουθη σύσταση:

 1. Κοντεκάκης Δημήτριος (Πρόεδρος)                         
 2. Διλβόης Νίκος (Αντιπρόεδρος)                                  
 3. Μπαλωμενάκης Ιωάννης (Γραμματέας)                  
 4. Κατρίνης Στυλιανός (Ταμίας)                                      
 5. Κτιστάκης Δημήτρης (Μέλος)                                     
 6. Δαμοράκης Εμμανουήλ (Μέλος)                                
 7. Γιαλιτάκης Ιωάννης (Μέλος)                                       
 8. Κουράκης Βαγγέλης (Αναπλ. Μέλος)                         
 9. Κατσουλάκης Χρίστος (Αναπλ. Μέλος)   
 10. Δέσποινα Ερινιτάκη (Ελεγκτ. Επιτροπή)
 11. Χασουράκη Μαρία (Ελεγκτ. Επιτροπή)  

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Post Top Ad

.............