ΠΕΔ Κρήτης « Οι Βασικές Αλλαγές του Εκλογικού Νόμου για την Αυτοδιοίκηση » - Kriti traveller

Kriti traveller

Η ΚΡΗΤΗ ΣΤΟN KOΣΜΟ

Επικοινωνήστε μαζί μας - kritipolis@hotmail.com
ΠΡΟΣΦΑΤΑ ΑΡΘΡΑ

02 Φεβρουαρίου 2021

ΠΕΔ Κρήτης « Οι Βασικές Αλλαγές του Εκλογικού Νόμου για την Αυτοδιοίκηση »

 Τις προτεινόμενες αλλαγές στο Σχέδιο Νόμου για το Εκλογικό Σύστημα για την Αυτοδιοίκηση, κωδικοποίησε το προεδρείο της ΠΕΔ Κρήτης και απέστειλε εγγράφως προς όλα τα μέλη της, προκειμένου να εκφράσουν τις απόψεις και τις παρατηρήσεις τους.


Η πρωτοβουλία αυτή της ΠΕΔ λαμβάνεται ενόψει του διαλόγου και της διαβούλευσης που θα διεξαχθεί στα συλλογικά όργανα της Τοπικής Αυτοδιοίκησης για το εν λόγω σχέδιο νόμου , ώστε να δοθεί η δυνατότητα στους Δημάρχους, στα μέλη του Δ.Σ. της ΠΕΔ και σε όλους τους εκλεγμένους της Τοπικής Αυτοδιοίκησης στην Κρήτη, να πάρουν συγκεκριμένες θέσεις πάνω στο περιεχόμενο του νομοσχεδίου.

Στο έγγραφο που απέστειλε το Προεδρείο και υπογράφεται από τον Πρόεδρο και τον Γραμματέα της ΠΕΔ Κρήτης, κ.κ. Κουράκη και Μαλανδράκη αντίστοιχα, αναφέρονται τα εξής:

« Σας αποστέλλουμε κωδικοποιημένα τις βασικότερες αλλαγές που επέρχονται στον εκλογικό νόμο για την Αυτοδιοίκηση, σύμφωνα με το σχέδιο νόμου «Εκλογή Δημοτικών και Περιφερειακών Αρχών» του Υπουργείου Εσωτερικών.

1) Εκλογή δημοτικής αρχής με ποσοστό 43% + 1 ψήφο (άρθρο 22)

Ø Επιτυχών συνδυασμός θεωρείται αυτός που πλειοψήφησε με ποσοστό μεγαλύτερο του σαράντα τρία τοις εκατό (43% + 1 ψήφο) και σε περίπτωση που δεν επιτευχθεί διεξάγεται επαναληπτική ψηφοφορία μεταξύ των δυο πρώτων.

Ø Θέσπιση ποσοστού 3% για να λάβει έδρα στο ΔΣ ένας συνδυασμός. (άρθρο 24 παρ. 3)

2) Αριθμός μελών Δημοτικού Συμβουλίου (άρθρο 1)

ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΛΩΝ ΔΣ ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ ΔΗΜΟΥ

11 έως 2.000 κατοίκους

13 από 2.001 έως 5.000 κατοίκους

17 από 5.001 έως 10.000 κατοίκους

21 από 10.001 έως 30.000 κατοίκους

27 από 30.001 έως 100.000 κατοίκους

37 από 100.001 έως 200.000 κατοίκους

41 από 200.001 και άνω κατοίκους

Ø Για τους υποψήφιους δημοτικούς συμβούλους, οι οποίοι έχουν διατελέσει δήμαρχοι για τουλάχιστον οκτώ (8) έτη μετά την 1/1/2011, δεν απαιτείται σταυρός προτίμησης (άρθρο 12 παρ. 6).

Ø Προσαύξηση υποψηφίων δημοτικών συμβούλων κάθε εκλογικής περιφέρειας κατά 120%. (άρθρο 12 παρ. 7)

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΩΣΗ ΔΗΜΩΝ (Π.Ε.Δ) ΚΡΗΤΗΣ

Ø Ο αριθμός των υποψήφιων δημοτικών συμβούλων από κάθε φύλο ανέρχεται σε ποσοστό τριάντα τρία τοις εκατό (33%), τουλάχιστον, του συνολικού αριθμού των υποψηφίων του οικείου συνδυασμού, συμπεριλαμβανομένου του υποψηφίου δημάρχου και των συμβούλων δημοτικής κοινότητας. (άρθρο 12 παρ. 7)

3) Κατανομή εδρών του Δημοτικού Συμβουλίου (άρθρο 24)

Ø Αν ο επιτυχών συνδυασμός λάβει από 43% + μία ψήφο έως 60 % των έγκυρων ψηφοδελτίων κατά τον πρώτο γύρο, τότε λαμβάνει τα 3/5 των μελών του Δημοτικού Συμβουλίου.

Ø Αν το ποσοστό που λάβει ο επιτυχών συνδυασμός είναι μεγαλύτερο του 60% + μία ψήφο τότε οι έδρες του Δημοτικού Συμβουλίου κατανέμονται αναλογικά.

Ø Τίθεται καταληκτική ημερομηνία η 30η Ιουνίου για την κατάρτιση των συνδυασμών. (άρθρο 12)

4) Δημοτικές Κοινότητες(άρθρο 2)

Ø Κατάργηση ξεχωριστής κάλπης για την εκλογή των συμβούλων των δημοτικών κοινοτήτων.

ΟΡΓΑΝΟ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ

1(ένας) εκπρόσωπος κοινότητας Έως 500 κατοίκους

Τριμελές Συμβούλιο από 501 έως 3.000 κατοίκους

Πενταμελές Συμβούλιο από 3.001 έως 15.000 κατοίκους

Επταμελές Συμβούλιο από 15.001 έως 50.000 κατοίκους

Εννεαμελές Συμβούλιο από 50.001 και άνω

Ø Δεν εκλέγονται συμβούλια δημοτικής κοινότητας στις κοινότητες που αποτελούν τις έδρες των δήμων και έχουν πληθυσμό μέχρι 100.000 κατοίκους(άρθρο 2).

Ø Δήμοι με πληθυσμό άνω των εκατό χιλιάδων κατοίκων (100.000), που αποτελούνται από δημοτικές κοινότητες εκλέγουν συμβούλια δημοτικής κοινότητας(άρθρο 2).

Ø Εκλογή εκπροσώπου δημοτικών κοινοτήτων έως και πεντακόσιους (500) κατοίκους σε ενιαίο ψηφοδέλτιο που αποτελεί τμήμα των ψηφοδελτίων των συνδυασμών(άρθρο 13).

Ø Για τις δημοτικές κοινότητες με πληθυσμό άνω των 500 κατοίκων οι υποψήφιοι σύμβουλοι της δημοτικής κοινότητας εντάσσονται στο ψηφοδέλτιο του συνδυασμού.(άρθρο 12 παρ. 1)

Ø Στις δημοτικές κοινότητες με πληθυσμό μεγαλύτερο των πεντακοσίων (500) κατοίκων, ο επιτυχών συνδυασμός στις δημοτικές εκλογές λαμβάνει τα τρία πέμπτα (3/5) του συνόλου των εδρών των συμβούλων σε κάθε δημοτική κοινότητα και τα δύο πέμπτα (2/5) λαμβάνουν οι επιλαχόντες συνδυασμοί.

Ø Ο αριθμός των υποψήφιων συμβούλων κάθε δημοτικής κοινότητας πρέπει να είναι ίσος τουλάχιστον με τον αριθμό των εδρών κάθε κοινότητας με δυνατότητα προσαύξησης έως και διακόσια τοις εκατό (200%)(άρθρο 12 παρ7).

5) Διάρκεια δημοτικής περιόδου (άρθρο 3)

Ø Προτείνεται θητεία (5) ετών.

Ø Η εκλογή γίνεται κάθε πέμπτο έτος, τη δεύτερη Κυριακή του μηνός Οκτωβρίου και σε περίπτωση που δεν έχει αναδειχθεί επιτυχών συνδυασμός η ψηφοφορία επαναλαμβάνεται την επόμενη Κυριακή.

Ø Η εγκατάσταση των δημοτικών και περιφερειακών αρχών γίνεται την 1η Ιανουαρίου του επόμενου έτους από τη διεξαγωγή των εκλογών και η θητεία τους λήγει την 31η Δεκεμβρίου του πέμπτου έτους.

Ø Ειδικά για την πρώτη εφαρμογή του παρόντος, η εκλογή για τα αξιώματα της παρ. 1 γίνεται τη δεύτερη Κυριακή του Οκτωβρίου του 2023 και η εγκατάσταση των αρχών της παραγράφου 1 γίνεται την 1η Ιανουαρίου 2024.

Ø Να σημειωθεί ότι για των υπολογισμό ποσοτικών δεδομένων λαμβάνεται υπόψη ο μόνιμος πληθυσμός , όπως εμφανίζεται στους επίσημους πίνακες των αποτελεσμάτων της τελευταίας απογραφής πληθυσμού, που έχουν κυρωθεί και δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αγαπητοί Συνάδελφοι,

Ενόψει του διαλόγου και της διαβούλευσης που θα διεξαχθεί στα συλλογικά όργανα της Τοπικής Αυτοδιοίκησης για το εν λόγω σχέδιο νόμου, παρακαλούμε όπως μας αποστείλετε τις απόψεις και τις παρατηρήσεις σας.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Post Top Ad

.............