Πραγματοποιήθηκε η 5η Πανελλαδική Συνέλευση για το Νερό - Kriti traveller

Kriti traveller

Η ΚΡΗΤΗ ΣΤΟN KOΣΜΟ

Επικοινωνήστε μαζί μας - kritipolis@hotmail.com
ΠΡΟΣΦΑΤΑ ΑΡΘΡΑ

24 Δεκεμβρίου 2020

Πραγματοποιήθηκε η 5η Πανελλαδική Συνέλευση για το Νερό

 Στις 19 και 20 Δεκεμβρίου 2020 κινήματα και συλλογικότητες για το Νερό από όλα τα μέρη της Ελλάδας (Ατ-τική, Θεσσαλονίκη, Βόλος, Ηράκλειο, Μεσοχώρα, Γιάννενα, Δράμα, Κυκλάδες, Χαλκιδική, Θάσος) πραγματο-ποίησαν την 5η Πανελλαδική τους Συνάντηση, αντάλλαξαν απόψεις και ιδέες, κατέθεσαν προτάσεις, με βασι-κό σκοπό να ενώσουν τις δυνάμεις τους για να υπερασπιστούν ένα κοινό αγαθό, ένα ανθρώπινο δικαίωμα, μια ζωτική ανάγκη: ΤΟ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΤΟ ΝΕΡΟ!


Η 5η Πανελλαδική Συνάντηση πραγματοποιήθηκε, λόγω της πανδημίας, διαδικτυακά. Η πανδημία βέβαια εκτός από τους περιορισμούς που επιβλήθηκαν στις μετακινήσεις ανέδειξε και ένα άλλο πολύ σοβαρό θέμα: πόσο σημαντική είναι η ελεύθερη και απρόσκοπτη πρόσβαση όλων στο νερό, πως η υδροδότηση όλων των περιοχών δεν μπορεί να είναι θέμα κόστους/οφέλους, αλλά προστασίας της ανθρώπινης ζωής.

Η 5η Πανελλαδική Συνάντηση αφιερώθηκε στη μνήμη του Τόλη Παπαγεωργίου, μαχητή και ηγετική φυσιο-γνωμία του κινήματος κατά των μεταλλείων χρυσού στις Σκουριές της Χαλκιδικής.

Κοινή πεποίθηση των συλλογικοτήτων που συμμετείχαν στη Συνάντηση ήταν ότι αντίθετα με την προσπά-θεια του κράτους με στόχο την “ανάπτυξη” πράσινη ή άλλη να ενισχύσει θεσμικά την ιδιωτικοποίηση των Υπηρεσιών ύδρευσης και αποχέτευσης (Υπερταμείο, Οδηγία για ανάκτηση κόστους νερού, προσπάθεια ελέγ-χου των πηγών, σύνδεση του νερού με παραγωγή ‘’πράσινης’’ ενέργειας), στην κοινωνία ενισχύονται οι ιδέες οι οποίες αποτελούν και βασική τους αρχή ότι: «το νερό είναι κοινό αγαθό, δεν είναι εμπόρευμα και δεν μπορεί να αποτελέσει αντικείμενο οποιασδήποτε μορφής κερδοσκοπίας. Το νερό είναι ζωτικής σημασίας για όλα τα έμβια όντα και τα οικοσυστήματα. Δεν είναι αποθήκη ενέργειας για “πράσινη” και ιδίως χρηματιστη-ριακή εκμετάλλευση».

Στις προηγούμενες πανελλαδικές συναντήσεις διατυπώθηκαν βασικές αρχές όπως:

● Το νερό είναι κοινό αναπαλλοτρίωτο αγαθό απαραίτητο για τη ζωή. Πρέπει να έχουν πρόσβαση όλοι οι πολίτες, δεν πρέπει να αποτελεί πηγή κέρδους. Η ευρωπαϊκή και παγκόσμια εμπειρία απέδειξε ότι η ι-διωτικοποίηση του νερού είναι ένα αποτυχημένο μοντέλο, δεν είναι προς όφελος των κοινωνιών, οδηγεί σε σημαντική αύξηση της τιμής του, κακή περιβαλλοντική διαχείριση και επιδείνωση της ποιότητάς του.

● Να κατοχυρωθεί συνταγματικά η δημόσια ιδιοκτησία των οργανισμών ύδρευσης - αποχέτευσης και η μη κερδοσκοπική διαχείριση του κύκλου του νερού. Να κατοχυρωθούν θεσμικά, η δημόσια, η δημοτική, η συνεργατική και η συνεταιριστική ιδιοκτησία των φορέων διαχείρισης του νερού, ο κοινωνικός και εργα-τικός έλεγχος, η ορθολογική διαχείριση, η θεσμοθέτηση βιώσιμων πρακτικών, που θα προστατεύουν την οικολογία των υδατικών κύκλων, θα απορρίπτουν τις φαραωνικές κατασκευές και θα προκρίνουν λύσεις προστιθέμενης οικολογικής αξίας, μικρής τοπικής κλίμακας και χαμηλού οικονομικού, περιβαλλοντικού, και κοινωνικού κόστους.

Κατά τη διάρκεια των εργασιών της διήμερης Συνάντησης συζητήθηκαν και έγινε ανταλλαγή απόψεων μετα-ξύ άλλων για:

● την απόφαση σταθμό 1906/14 της Ολομέλειας του ΣτΕ – νίκη του κινήματος- που έκρινε ως αντισυνταγ-ματική την ένταξη ΕΥΔΑΠ και ΕΥΑΘ στο ΤΑΙΠΕΔ .

● τις σημαντικές αποφάσεις του Δ’ Τμήματος του ΣτΕ (1223 & 1224/20) που έκριναν ως αντισυνταγματική την ένταξη ΕΥΔΑΠ και ΕΥΑΘ στο Υπερταμείο για τις οποίες αναμένεται η απόφαση της Ολομέλειας του ΣτΕ.

● την προσπάθεια της κυβέρνησης να ιδιωτικοποιήσει το νερό αναθέτοντας τη διαχείρισή του μέσω ΣΔΙΤ σε ιδιώτες (ΕΥΣ Αττικής, Φράγμα Χαβρία) καθώς και τον κίνδυνο της ιδιωτικοποίησης των ΔΕΥΑ σε περί-πτωση υλοποίησης της συνένωσής τους και την εκτέλεση των έργων τους με ΣΔΙΤ.

● τις σημαντικές επιπτώσεις στα υδάτινα συστήματα από τις αντιπεριβαλλοντικές πολιτικές όλων των κυ-βερνήσεων, ιδιαίτερα την τελευταία εικοσαετία, με αποκορύφωμα τον περιβαλλοντοκτόνο νόμο Χατζη-δάκη

● την αναγκαιότητα να μην εφαρμοστεί η νεοφιλελεύθερη τιμολογιακή πολιτική της Οδηγίας 2000/60 με την αρχή της «πλήρους ανάκτησης κόστους» και την ανάγκη στήριξης των περιβαλλοντικών στόχων της για «καλή κατάσταση» των υδατικών συστημάτων, επιφανειακών (χημική και οικολογική βάσει στοιχεί-ων βιοποικιλότητας, υδρομορφολογίας και φυσικοχημικών) και υπογείων (χημική και ποσοτική).

● το πρόβλημα της εξάντλησης των υδροφορέων, το οποίο θα πρέπει να αντιμετωπιστεί συνολικά, με φο-ρείς διαχείρισης νερού ανά λεκάνη απορροής (ή υδατικό διαμέρισμα) και την αντιμετώπιση συνδυαστι-κά των ζητημάτων ύδρευσης, άρδευσης και βιομηχανικής χρήσης.

● την ανάγκη να σταματήσει η καταστροφή των ποταμών, ρεμάτων και υγροτόπων της χώρας από εγκι-βωτισμούς, φράγματα, ρύπανση κλπ, να προχωρήσει η οριοθέτησή τους με στόχο την προστασία τους από αυθαίρετη δόμηση, μπαζώματα και καταπατήσεις, διότι έχουν ζωτική σημασία για τη βιοποικιλότη-τα, την υγεία του περιβάλλοντος και την αντιπλημμυρική προστασία

● τον αγώνα ενάντια στο σχέδιο χερσαίων και θαλάσσιων εξορύξεων υδρογονανθράκων, οι οποίες κατα-στρέφουν και τους υδατικούς πόρους.

● τη στήριξη των πολιτικών επιστροφής στο νερό της βρύσης σε αντίθεση με την προϊούσα εξάπλωση της βιομηχανίας εμφιάλωσης.

Οι συλλογικότητες και τα κινήματα που συμμετείχαν στην Πανελλαδική Συνάντηση θεωρούν αναγκαία την διεύρυνση και εμβάθυνση της δικτύωσης και αλληλοϋποστήριξης κινημάτων και συλλογικοτήτων ώστε να δημιουργηθεί μια ΑΝΘΡΩΠΙΝΗ ΑΣΠΙΔΑ για την προστασία του νερού, ως φυσικού και κοινού αγαθού, σε όλη την Ελλάδα.

Ο αγώνας για το νερό είναι αγώνας για ελευθερία, δημοκρατία, προστασία του περιβάλλοντος, είναι αγώνας για την ίδια την ζωή.

ΟΙ ΠΕΡΙΦΡΑΞΕΙΣ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΕΝ ΘΑ ΜΑΣ ΑΠΟΞΕΝΩΣΟΥΝ ΑΠΟ ΤΑ ΚΟΙΝΑ!

ΕΝΑΝΤΙΑ ΣΤΗΣ ΦΥΣΗΣ ΤΗΝ ΛΕΗΛΑΣΙΑ

ΑΓΩΝΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΓΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ

Στην 5η Πανελλαδική Συνάντηση συμμετείχαν:

ΑΤΤΙΚΗ

● ΣΕΚΕΣ για Δημόσια ΕΥΔΑΠ στη Υπηρεσία της κοινωνίας

● Εναλλακτική Δράση

● ΡεμΑττική

● Part of the Solution

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

● Σωματείο Εργαζομένων ΕΥΑΘ

● SOSTE TO NEPO

● Καμπάνια "Ε, όχι και το νερό!

● Water Warriors

● Κίνηση 136

● ΚΑΛΛΙΣΤΩ, Περιβαλλοντική Οργάνωση για την Άγρια Ζωή και την Φύση

● Η πόλη ανάποδα

● Ανοιχτή Συνέλευση Αγώνα Τούμπας

● Πρωτοβουλία 54 φορέων για τη συνεργατική διαχείριση του νερού της Θεσσαλονίκης

● Οικολογική Κίνηση Θεσσαλονίκης

● Οικολογία Αλληλεγγύη

ΧΑΛΚΙΔΙΚΗ

● Επιτροπή Αγώνα Μεγάλης Παναγίας Χαλκιδικής

ΠΗΛΙΟ ΚΑΙ ΒΟΛΟΣ

● Κίνηση Πολιτών Πηλίου και Βόλου για το Νερό

ΔΡΑΜΑ

● Οικολογική Κίνηση Δράμας

ΣΥΡΟΣ

● Σύλλογος Εργαζομένων Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου

ΘΑΣΟΣ

● Θάσος Νερό SOS

ΗΠΕΙΡΟΣ

● Περιβαλλοντικές Κινήσεις Ηπείρου

ΗΡΑΚΛΕΙΟ

● Οικολογική Παρέμβαση Ηρακλείου

ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΙ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΣΕΩΝ

● Πανελλήνια Ομοσπονδία των ΔΕΥΑ

● Οικολογικό Δίκτυο

● Πρωτοβουλία ενάντια στην περιβαλλοντική καταστροφή και κλιματική αλλαγή

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Post Top Ad

.............