Ερωτηματικά για τις εγκεκριμένες οικονομικές καταστάσεις της Ελληνικής Αναπτυξιακής Τράπεζας - Kriti traveller

Kriti traveller

Η ΚΡΗΤΗ ΣΤΟN KOΣΜΟ

Επικοινωνήστε μαζί μας - kritipolis@hotmail.com
ΠΡΟΣΦΑΤΑ ΑΡΘΡΑ

30 Νοεμβρίου 2021

Ερωτηματικά για τις εγκεκριμένες οικονομικές καταστάσεις της Ελληνικής Αναπτυξιακής Τράπεζας

 Τα σοβαρά ερωτηματικά που προκύπτουν από τις εγκεκριμένες οικονομικές καταστάσεις της Ελληνικής Αναπτυξιακής Τράπεζας Α.Ε., αναδεικνύουν με Ερώτηση προς τους Υπουργούς Οικονομικών και Ανάπτυξης & Επενδύσεων, ο αν. Τομεάρχης Ανάπτυξης & Επενδύσεων Κ.Ο. ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, Βουλευτής Ηρακλείου, Χάρης Μαμουλάκης, με τη συνυπογραφή του Τομεάρχη Αλέξη Χαρίτση και 32 ακόμη Βουλευτών.


Όπως αναφέρεται στην Ερώτηση, η Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα Α.Ε. (Ε.Α.Τ. Α.Ε.), στο πλαίσιο επίτευξης των ειδικότερων σκοπών της, έχει παράσχει εγγυήσεις υπέρ επιχειρήσεων παντός είδους για την κάλυψη υποχρεώσεών τους έναντι πιστωτικών ιδρυμάτων. Αναφορικά με τον τρόπο εξόφλησης των υποχρεώσεων της Ε.Α.Τ. Α.Ε. στη περίπτωση κατάπτωσης των εγγυήσεων που έχει παράσχει καθώς και σε υποθέσεις που εκκρεμοδικούν ο νόμος είναι σαφής. Ωστόσο, προκύπτουν ερωτήματα αναφορικά με το τρόπο εφαρμογής των προβλεπόμενων από το νόμο, τα οποία χρήζουν απαντήσεων.

Πιο συγκεκριμένα, μεταξύ άλλων, προβλέπεται ότι σε περίπτωση που έχουν καταπέσει ή καταπίπτουν εγγυήσεις που παρασχέθηκαν σε πιστωτικά ιδρύματα, το Εθνικό Ταμείο Επιχειρηματικότητας και Ανάπτυξης Α.Ε. (ΕΤ.Ε.ΑΝ. Α.Ε.) εξοφλεί τις σχετικές υποχρεώσεις της προς τα πιστωτικά ιδρύματα, με την καταβολή μετρητών και η εξόφληση γίνεται χωρίς περαιτέρω επιβαρύνσεις, ιδία τόκους υπερημερίας.

Ωστόσο, από δημοσιεύματα στον τύπο, πληροφορούμαστε ότι στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο, εγκεκριμένες από την 30/12/2020 Γενική Συνέλευση, οικονομικές καταστάσεις χρήσεως 01/01/2019 έως 31/12/2019 περιλαμβάνονται προβλέψεις ποσού ύψους 31 εκατ. ευρώ που αφορά τόκους υπερημερίας εκκρεμών δικαστικών υποθέσεων αξιώσεων τρίτων. Επίσης, εγκρίθηκε από τη Γ.Σ. η επανεκτίμηση των προβλέψεων για την κάλυψη ζημιών από καταπτώσεις εγγυήσεων καθώς και λοιπών επίδικων υποθέσεων και ως εκ τούτου αναμορφώθηκαν τα κονδύλια των οικονομικών καταστάσεων της προηγούμενης χρήσης 01/01/2018 έως 31/12/2018.

Με δεδομένα τα ανωτέρω, αλλά και σε συνδυασμό με το Διεθνές Λογιστικό Πρότυπο (ΔΛΠ) 37 «Προβλέψεις, ενδεχόμενες υποχρεώσεις και ενδεχόμενα περιουσιακά στοιχεία», σύμφωνα με το οποίο μία πρόβλεψη θα αναγνωρίζεται όταν: α) μια οικονομική οντότητα έχει μια παρούσα δέσμευση (νομική ή τεκμαιρόμενη), ως αποτέλεσμα ενός παρελθόντος γεγονότος·, β) είναι πιθανό ότι μια εκροή πόρων που ενσωματώνει οικονομικά οφέλη, θα απαιτηθεί για να διακανονιστεί η δέσμευση και γ) μια αξιόπιστη εκτίμηση μπορεί να γίνει για το ποσό της δέσμευσης, ενώ σε διαφορετική περίπτωση δεν θα αναγνωρίζεται πρόβλεψη, ερωτώνται οι αρμόδιοι κ.κ. Υπουργοί:

1. Επιβεβαιώνετε ότι στις οικονομικές καταστάσεις που εγκρίνατε περιλαμβάνεται ποσό που αφορά τόκους υπερημερίας εκκρεμών υποθέσεων πιστωτικών ιδρυμάτων κατά της Ελληνικής Αναπτυξιακής Τράπεζας; Ποιο είναι το ύψος του εν λόγω ποσού;

2. Για ποιο λόγο ενεκρίθηκαν οι οικονομικές καταστάσεις αφού η σχετική διάταξη του ν.4093/2012 ως προς τους τόκους υπερημερίας είναι σαφής;

3. Υπάρχει αμετάκλητη δικαστική απόφαση που να κρίνει τη συνταγματικότητα της σχετικής διάταξης του ν.4093/2012 και που να υποχρεώνει την Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα να καταβάλει τόκους υπερημερίας, λόγω καθυστέρησης καταβολής της εγγυοδοτικής της υποχρέωσης, σε πιστωτικό ίδρυμα;

4. Πως τεκμηριώνεται η ορθή εφαρμογή του ΔΛΠ 37;

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Post Top Ad

.............